KRONOBERG. Inför standardvårdplan efter markant ökning av trycksår

På två år har andelen patienter som lider av trycksår fördubblats på lasaretten i Växjö och Ljungby.

För att systematiskt försöka förbättra omhändertagandet av patienter mäts sedan några år tillbaka regelbundet hur många av patienterna på sjukhusen i Växjö och Ljungby som lider av tryckskador.

Den första mätningen gjordes i november 2006. Då inspekterades samtliga inneliggande patienter under en dag. Det visade sig att 12 procent hade trycksår.

I november i fjol gjordes undersökningen om. Plötsligt hade siffran stigit till 25 procent.

Eftersom mätningarna är gjorda under endast en dag är det svårt att veta hur generella resultaten är. Kanske hade det sett annorlunda ut om mätningarna hade gjorts en vecka tidigare eller en vecka senare. I resultaten går det inte heller att utläsa i vilken mån patienterna redan hade tryckskador när de skrevs in eller om de fick dem under vårdtiden.

– Men skillnaden är tillräckligt stor för att få oss att agera. Vi måste se över våra rutiner så att vi identifierar riskpatienterna redan när de kommer in, säger länssjukvårds­direktör Martin Myrskog.

Han berättar att extra många trycksårsmadrasser har köpts in till vårdavdelningarna och att riktade utbildningar har genomförts för personalen.

Under 2009 ska en standardvårdplan för trycksår införas på de båda sjukhusen, så att alla patienter som riskerar att få, eller redan har, trycksår blir likadant behandlade oavsett vilken avdelning de ligger på.

Varför trycksår har blivit vanligare ger undersökningen inte svar på. En tanke som har förts fram är att senare års besparingar har lett till att personalen inte längre hinner vända patienterna i den omfattning som behövs.

? Men vi är ju inte färre anställda jämfört med förra mätningen 2006. I realiteten är vi fler. Dessutom har sjukfrånvaron minskat med fyra dagar per anställd och år, säger Martin Myrskog.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida