Läkarnas maktposition gör äldre patienter otrygga

Äldre patienter och deras närstående känner sig ofta otrygga i kontakterna med läkare visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

-Patienterna och deras närstående känner sig inte hemma i sjukvårdssystemet och har ibland svårt att förstå läkaren. Brister i läkarnas förmåga att samtala med dem, liksom hierarkiska strukturer, tidspress och traditioner kan förklara varför de upplever otrygghet i mötet med läkaren, säger sjuksköterskan Sandra Pennbrant.

Svårt skapa goda relationer 

I hennes avhandling intervjuas ett 20-tal äldre och deras närstående och lika många läkare. Alla har samma syn på hur goda relationer kan skapas, men för läkarna verkar det, enligt Sandra Pennbrant, vara en idealbild de inte lever upp till i verkligheten.

-De beskriver hur svårt det är att skapa goda relationer i mötet med äldre patienter och att det framför allt beror på att patienterna ligger inne på sjukhus så kort tid. Läkarna behöver lära sig att uppmärksamma äldre patienters frågor och utgå från deras sjukdom och personlighet när de samtalar, säger Sandra Pennbrant.

Ständig vidareutbildning behövs

De närstående behöver också delta så att de kan få stöd och känna uppskattning för sina insatser. Slutsatsen i avhandlingen är att hela hälso- och sjukvården behöver bli en lärande organisation där vårdpersonalen ständigt vidareutbildas i att förebygga missförstånd i mötet mellan äldre patienter, närstående och läkare.

-Vården bedrivs ju ofta i team där flera yrkeskategorier ingår. I dem är det tänkt att alla ska samtala över yrkesgränserna och bidra med sina kunskaper även om läkaren är högst upp i hierarkin.

Sandra Pennbrant lägger fram sin avhandling How eldely patients, relatives and doctors experience their meeting – A sociocultural study in a hospital setting i slutet av oktober.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida