Lesbiska kvinnor anmäler mödravården för diskriminering

Lesbiska kvinnor anmäler mödravården för diskriminering
Flera av anmälningarna om dåligt bemötande kommer från lesbiska kvinnor som möter okunniga barnmorskor. Foto:Colourbox.

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning visar att hälso-och sjukvården är den samhällssektor som har fått flest anmälningar om dåligt bemötande. Flera kommer från gravida lesbiska kvinnor som möter okunnig personal på mödravårdcentralerna.

Under förra året fick diskrimineringsombudsmannen, DO, 169 anmälningar från patienter som ansåg sig ha blivit dåligt bemötta av personal inom hälso- och sjukvården. Det är ungefär samma siffra som året innan, men en jämförelse med andra samhällsområden – som socialtjänsten och socialförsäkringen – visar att hälso- och sjukvården sticker ut.

– Man förväntar sig inte riktigt att hitta den typen av dåligt bemötande som våra anmälningar visar. På något sätt så utgår man från att personal inom sjukvården har en sorts inneboende godhet. Men vår utgångspunkt är att de inte bemöter människor dåligt med vett och vilja utan snarare att det handlar om strukturer – vilket är svårt att komma åt i individuella anmälningar, säger Christine Gilljam, utredare på DO.

Stämning i tingsrätten

Just nu är fyra ärenden som gäller bemötande inom hälso- och sjukvården aktuella på DO. I två av dem diskuteras förlikningar, i ett har förlikning uppnåtts. Ett av ärendena har gått till en stämning i Stockholms tingsrätt. Det gäller en lesbisk kvinna som gick till en vårdcentral för en vanlig undersökning inför en infertilitetsbehandling.

– På vårdcentralen vägrade de att ta emot henne och hänvisade i stället till Södersjukhusets mottagning för lesbiska kvinnor. Kvinnan framhärdade och sa att hon ville bli undersökt på vårdcentralen och när personalen stod fast vid att hon borde gå till SöS kände hon sig avvisad, berättar Christine Gilljam.

Flera av anmälningarna om dåligt bemötande av sjukvårdspersonal kommer från lesbiska kvinnor. Vanligast är att de möter en stor okunskap och att de får ägna en stor del av sitt besök på mödravårdscentralen till att svara på frågor om sin sexuella läggning, i stället för att få information om graviditeten.

Samtalsgrupp med Vårdförbundet

DO har ett särskilt fokus på hälso- och sjukvård det här året.

– Vi ser det som särskilt angeläget att jobba med diskriminering inom hälso- och sjukvården för att det är ett viktigt samhällsområde och för att personer som söker upp vården alltid befinner sig i underläge.

DO ingår i en samtalsgrupp med bland andra Vårdförbundet, Läkarförbundet, Socialstyrelsen och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, där fokuset ligger på jämlik sjukvård. Gruppen har träffats två gånger för att diskutera frågor som tillgång på vård, socioekonomiska skillnader och diskriminering. En fortsättning på samtalen är planerad.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida