Ny lag föreslås för att stärka patienters rätt

En enda lag för patientens rättigheter i stället för att ha dem spridda i en rad olika lagar. Det är en av punkterna i det förslag som Ansvarskommittén presenterade för en tid sedan.

– Vi föreslår en samlad patientlag. Både för att stärka patientens ställning och för att öka överskådligheten och tillgängligheten för medborgarna, säger Ansvarskommitténs ordförande Mats Svegfors.

Utredningen konstaterar att patientens ställning har stärkts under de senaste tio åren, till exempel genom lagstiftning, och att den utvecklingen kommer att fortsätta. Men bland annat en utvärdering av Socialstyrelsen från 2003 visar att patienten ändå inte har en så stark ställning.

En nackdel som Ansvarskommittén ser är att bestämmelserna är uppdelade i en rad olika lagar, vilket gör hela lagstiftningen svåröverskådlig både för patienter och för personal.

En patientlag är också viktig ur rättvisesynpunkt, menar Ansvarskommittén. Med ett fortsatt decentraliserat ansvar för vården bidrar en patientlag till att ge patienten likvärdiga villkor i hela landet.

Bakom alla kommitténs förslag finns en total politisk enighet; samliga riksdagspartiers representanter
i Ansvarskommittén är överens om betänkandet.

En bärande del i förslaget är att de 21 landstingen ersätts med 6 till 9 regioner, med minst ett universitetssjukhus i varje. Det förslaget har varit mycket omdiskuterat under den senaste tiden, men även här är partirepresentanterna i kommittén eniga.

Bland övriga förslag finns att tillsynen över vården ska flyttas från Socialstyrelsen och slås samman med tillsynen över socialtjänsten. Vem som ska ta över tillsynen tar dock Ansvarskommittén inte ställning till.

– Vården kommer att ställas inför mycket stora utmaningar i framtiden och vi kommer aldrig att kunna klara dessa med dagens organisation, sa Mats Svegfors.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida