Sårvård

Oklart om syrgasbehandling i tryckkammare hjälper vid fotsår

Hyberbar syrgasbehandling i tryckkammare används ibland för att behandla svårläkta ben- och fotsår. Men de studier som gjorts på behandlingen visar olika resultat varför det inte med säkerhet går att uttala sig om effekten.

23 januari 2017

Det konstaterar SBU:s upplysningstjänst som har gått igenom forskningsläget. Bland annat sex systematiska översikter, en randomiserad kontrollerad studie samt två hälsoekonomiska översiktsstudier som utvärderat hyperbar syrgasbehandling vid diabetesfotsår.

Men resultaten spretar. I en översikt från Cochrane från 2015 dras slutsatsen att hyperbar syrgasbehandling förbättrade läkningen under en uppföljningstid på upp till sex veckor. Däremot inte på längre sikt. Enligt översikten verkade behandlingen minska risken för amputation över fotleden.

I den senaste randomiserade och kontrollerade studien konstaterades dock att behandlingen varken minskade risken för amputation eller förbättrade läkningen hos patienter med diabetesfotsår.

Eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte har bedömts och resultaten inte vägts samman har SBU inte tagit ställning till hur effektiv metoden är.

Om behandlingen

Hyperbar oxygenbehandling, HBO, ges huvudsakligen till patienter med lokal eller generell syrebrist i vävnaderna.

Patienten andas in syrgas inne i en tryckkammare under en till två atmosfärers övertryck.

Trycket ökar mängden fysikaliskt löst syre i blodet och ökar syrediffusionen längre ut i vävnaderna.

Källa: Läkemedelboken

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida