Palliativ insats tidigt gav bättre livskvalitet

Livskvaliteten blir generellt sett högre för patienter som erbjuds palliativ vård direkt efter att de har fått diagnosen spridd icke småcellig lungcancer, jämfört med om de får denna vård först i livets slutskede.

 Det visar en studie på totalt 107 slumpvis uvalda patienter med denna diagnos som vårdats vid Massachusetts General Hospital i Boston mellan åren 2006 och 2009.

Prognosen vid nyupptäckt icke småcellig lungcancer som har metastaserat är mycket dålig. Men det är först i livets slutskede som palliativa åtgärder brukar sättas in.

I studien delades patienterna in i två grupper. I den ena vårdades patienterna traditionellt såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt. I den andra gruppen fick patienterna direkt efter diagnosen kontakt med ett palliativt öppenvårdsteam med specialistutbildade läkare och sjuksköterskor

Efter tolv veckor mättes patienternas livskvalitet med hjälp av ett utvärderingsinstrument (FACT-L ) som är speciellt anpassat för patienter med lungcancer. De som hade fått palliativ vård tidigt bedömdes ha en högre livskvalitet, i genomsnitt 98 poäng på en skala från 0-136, mot 91,5 poäng i kontrollgruppen.

Färre patienter drabbades också av depression i den grupp som fick tidig palliativ vård, 16 mot 38 procent.

Dessutom var medianöverlevnadstiden något högre i den palliativa gruppen, 11,6 månader mot 8,9 i kontrollgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida