Regeringen: Patienterna en ofta outtnyttjad resurs i vårdens säkerhetsarbete

Sveriges kommuner och landsting får femton miljoner kronor för att stärka patientens ställning i vården. Det beslutade regeringen i dag.

Tio av de femton miljonerna får Sveriges kommuner och landsting för att under nästa år genomföra en nationell patientenkät inom den specialiserade vården. Med frågor om bemötande, tillgänglighet, information, delaktighet och upplevd nytta ska enkäten fånga upp patienternas upplevelser.

Bättre bemötande vid vårdskada

Resterande fem miljoner ska gå till insatser för att ge patienter ett gott och respektfullt bemötande då en vårdskada har inträffat och till insatser som ökar patienternas medverkan i patientsäkerhetsarbetet. Enligt Socialstyrelsens vårdskademätning inträffar det drygt 100 000 vårdskador i Sverige varje år och tre procent av dem leder till att patienten avlider.

Insatserna kan till exempel handla om att ta fram metoder eller modeller för hur patienter och närstående ska kunna bidra till patientsäkerhetsarbetet då en vårdskada har inträffat. De fem miljoner kronorna gäller för insatser i två år och ska också räcka till att göra ett informationsmaterial om de olika metoderna och modellerna som har tagits fram och sprida det bland patienter och vårdgivare.

Patienthandbok till våren 

Regeringen har dessutom i dag gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Sjukvårdsrådgivningen och representanter för patientorganisationer och patientnämnder föreslå hur en patienthandbok om patientsäkerhet ska tas fram, distribueras och finansieras.  

I den ska till exempel patienter med ett omfattande vårdbehov få konkreta tips på frågor de kan ställa till sin läkare om sin medicinering eller inför en operation. Det uppdraget ska vara klart redan senast den sista april nästa år. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida