TRE OM TRIAGE:

Ann Martinius, sjuksköterska Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Metts:
HUR SKULLE DU BESKRIVA TRIAGE?
– Ett strukturerat sätt att gradera angelägenhetsgraden för läkarkontakt, oavsett hur läget ser ut i övrigt. Metts är ett akutprotokoll som med hjälp av objektiva parametrar och bedömning efter flödesschema sorterar patienterna. Hur man ska lösa logistiken är en organisationsfråga.

VAD ÄR ALTERNATIVET?
– Godtycke, ingen vill tillbaka till det arbetssätt som vi hade tidigare. Metts är systematiskt och utvärderat!

VAD ÄR VIKTIGAST: ERFAREN PERSONAL ELLER OBJEKTIV SKATTNING?
– Objektiv skattning! Det ska fungera även på sommaren då det utförs av vikarier. Det finns en risk att erfaren personal tar sig friheter.

FINNS DET ETT ULTIMAT TRIAGESYSTEM?
– Svårt att säga, Metts finns på både stora och små sjukhus och fungerar väl. Metts förvaltas av alla som använder det och vi har nationella styrgruppsmöten två gånger per år där manualen revideras efter nya rön och oklarheter omformuleras.

HUR KAN TRIAGE UTVECKLAS?
Genom att fler instanser i vårdkedjan börjar använda sig av samma system; ambulansen, primärvården, SOS Alarm och så vidare. Jag tror att man skulle kunna gå vidare.

Katarina Göransson, sjuksköterska Stockholm, Karolinska universitetssjukhuset, Adapt:
HUR SKULLE DU BESKRIVA TRIAGE?
– Det är ett turordningssystem utifrån patientens medicinska allvarlighetsgrad. Logistik och flödesprocesser faller utanför det traditionella begreppet triage, men kan eventuellt inkluderas i en triagemodell.

VAD ÄR ALTERNATIVET?
– Ett turordningssystem baserat på något annat än medicinsk angelägenhetsgrad, exempelvis ankomsttid.
Eller så får patienterna själva bestämma.

VAD ÄR VIKTIGAST: ERFAREN PERSONAL ELLER OBJEKTIV SKATTNING?
– Forskningen säger oss att det saknas koppling mellan klinisk erfarenhet och förmågan att »triagera rätt«. Ett bra beslutsstöd kan sannolikt underlätta för alla typer av personal oavsett erfarenhet.

FINNS DET ETT ULTIMAT TRIAGESYSTEM?
– Det finns flera internationella system som är vetenskapligt testade med varierande utfall. Några system visar på god överensstämmelse mellan flera bedömare. Men det finns ingen forskning som i nuläget säger att något system skulle vara »bättre« än det andra utifrån ett patientsäkerhets-perspektiv.

HUR KAN TRIAGE UTVECKLAS?
Genom att utvärdera de befintliga systemen och hitta ett som är patientsäkert. Sedan kan flödet förbättras. Där kan man använda triagen som en tidig instans till att initiera rätt saker tidigt. Exempelvis kan blodprover tas i triagen för att korta väntetiden. En snabbare beslutsprocess kortar tiden på akutmottagningen. Men triage måste alltid komma i första hand och logistiken i andra.

Göran Örnung, läkare Stockholm, S:t Göran, Teamtriage:
HUR SKULLE DU BESKRIVA TRIAGE?
–  Ett sorteringssystem för patienter baserat på behov utifrån en medicinsk riskbedömning. Den gör sin nytta när kapaciteten understiger belastningen. Övrig tid är det bara ytterligare en tidstjuv och en symtomlösning på ett otidsenligt arbetssätt i övrigt.

VAD ÄR ALTERNATIVET?
– Vår tidigare vardag med 40-procentig personalomsättning, ojämn/dålig patientsäkerhet flera timmar per dygn och extremt dålig arbetsmiljö för alla personalkategorier.

VAD ÄR VIKTIGAST: ERFAREN PERSONAL ELLER OBJEKTIV SKATTNING?
– Det ena ska inte förta det andra!
Erfaren personal som arbetar standardiserat är naturligtvis bäst!

FINNS DET ETT ULTIMAT TRIAGESYSTEM?
– Eftersom vi jobbar enligt Leanprincipen blir svaret nej! Vi strävar efter att ständigt bli lite bättre. Vår modell är överlägsen alla andra sett ur vårt perspektiv, avseende flöden och kvalitet med samtidigt klart förbättrad arbetsmiljö.

HUR KAN TRIAGE UTVECKLAS?
– Målet måste vara att triagen (symtomlösning) avvecklas till förmån för moderna behovsstyrda arbetssätt. Det fantastiska är att vi äntligen tar till vara kunskaper, ser och lär av varandra!
– Vi lär genom att göra och all standardisering är bästa förutsättningen för förbättring.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida