Trycksår förekommer hos döende oavsett vårdform

Trycksår är relativt vanligt bland döende patienter oavsett i vilken vårdform de har vårdats. Det visar Palliativregistrets årsrapport.

I Palliativregistrets årsrapport för 2008 konstateras att trycksår, som är en indikator på brister i omvårdnaden, förekommer i livets slutskede oberoende av om patienten har vårdats på sjukhus, i särskilt boende, vid en palliativ enhet eller i avancerad hemsjukvård.

Även om trycksår är en etablerad kvalitetsindikator för omvårdnad, innebär palliativ vård en balansgång mellan att använda förebyggande åtgärder regelbundet och att respektera vårdtagarens önskan att få ligga stilla, sägs i rapporten.

Informerande samtal

Stor skillnad är det däremot mellan palliativa enheter och avancerad hemsjukvård å ena sidan och sjukhus och särskilda boenden å den andra, när det gäller möjligheten för den döende att få ett informerande samtal. Ett sådant samtal innebär att den sjuke själv, utifrån sin kognitiva och kommunikativa förmåga, ges möjlighet att förstå att livets slut närmar sig och också att ta ställning till var han eller hon vill vårdas.

Den typen av samtal erbjuds i mycket hög grad vid palliativa vårdenheter och i avancerad hemsjukvård. En del vårdgivare uppger 100 procent. I särskilda boenden och på sjukhus görs det däremot sällan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida