Var femte person med demenssjukdom utreds inte

En väl utförd utredning och en diagnos leder till att personer med demenssjukdom kan få rätt vård och omsorg och att de som kan ha nytta av ett demensläkemedel får tillgång till det. Det konstaterar Socialstyrelsen som i dag publicerat Nationella riktlinjer för god vård och omsorg vid demenssjukdom.

I riktlinjerna lyfter Socialstyrelsen fram tre grundläggande förutsättningar för en god vård och omsorg: ett personcentrerat förhållningsätt, ett multiprofessionellt teambaserat arbete samt fortlöpande utbildning, handledning och stöd i det praktiska arbetet.

Personer med demenssjukdom har också behov av insatser från flera olika yrkeskategorier och från flera huvudmän. Det är viktigt att insatserna är samordnade och bidrar till kontinuitet för personen med demenssjukdom, konstaterar Socialstyrelsen.

Personalens attityder, färdigheter och kunskaper påverkar välbefinnande och livskvalitet hos personer med demenssjukdom. Socialstyrelsen rekommenderar därför att all personal fortlöpande ges utbildning, handledning och feedback.

 Socialstyrelsen bedömer att antalet utredningar kommer att öka med cirka 7000 om året.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida