bemötande

Vården får bra betyg av patienter som utretts för cancer

Patienter som utretts för cancer är överlag nöjda med sina kontakter med vården. Hela 93 procent anser att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen.

Omkring 10 000 patienter, som genomgått en utredning för välgrundad misstanke om cancer, har svarat på en enkät från Regionala cancercentrum i samverkan. Patienterna har utretts enligt standardiserade vårdförlopp.

  • Av samtliga svarande gav 86 procent ett positivt svar på hur de upplevde sina kontakter med vården som helhet.
  • Hela 93 procent ansåg att de fått ett mycket bra bemötande från vårdpersonalen.
  • Tre av fyra ansåg att de fått bra information under utredningen.
  • Tre av fyra var positiva när det gällde tillgänglighet och utredningstid.

I jämförelse med tidigare undersökningar har fler patienter med cancer erbjudits en kontaktsjuksköterska och fler är också nöjda med samordningen av vårdkontakterna.

Men svaren visade också på flera områden där vården kan bli bättre. Endast var tredje hade blivit uppmanad att ha någon närstående med när de skulle få utredningens resultat. Av patienterna som fått en cancerdiagnos hade bara 65 procent fått en skriftlig, individuell vårdplan.

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp införs inom cancervården för att förbättra tillgängligheten, korta väntetiderna samt öka patienternas delaktighet och nöjdhet.

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida