Nationell journalgranskning visar på stor förekomst av skador i vården

Nationell journalgranskning visar på stor förekomst av skador i vården
I Almedalen förra året placerade Vårdförbundet ut 3 000 kors för att hedra alla dem som enligt Socialstyrelsens beräkningar varje år dör till följd av skador i vården. Foto: Familjen

Enligt en stor granskning av journaler som gjorts av Sveriges kommuner och landsting inträffade det en vårdskada i 14 procent av de granskade vårdtillfällena. I de allra flesta fallen handlade det om lindriga åkommor. Men 5 procent av skadorna ledde till en permanent skada eller hotade patientens liv.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har gått igenom 3 900 patientjournaler för att få en bild av problemet med skador i vården.Undersökning är den största journalgranskningen som genomförts i Sverige. Journalerna är inhämtade från sjukhus i hela landet under en tremånadersperiod under 2012.

I SKL:s journalgranskning påträffades någon form av skada i hela 14 procent av de granskade vårdtillfällena.

Cirka 95 procent av alla skador var lindriga, även om de kan ha krävt extra vård. Omkring 5 procent av skadorna var mer allvarliga till sin karaktär. I dessa fall har patienten fått en permantent eller livshotande skada.

UVI vanligast

De mest förekommande skadorna, 39,5 procent , var infektionrelaterade. Av dessa var nära en tredjedel urinvägsinfektioner, och därmed absolut vanligast.

Tätt efter infektioner följer läkemedelsrelaterade skador, 12,2 procent och kirurgiska skador, 11 procent.

– Resultaten bekräftar mycket av det vi vet eller på goda grunder anade om skadorna i vården. De dominerande skadetyperna stämmer överens med de riskområden som landstingen tidigare definierat i samarbete med SKL, säger Eva Estling, projektchef för patientsäkerhet på SKL.

Socialstyrelsens beräkningar

Socialstyrelsens har tidigare uppskattat att 8,9 procent av patienterna inom den svenska vården drabbas av en eller flera vårdskador. Enligt det beräkningssättet skadas cirka 100 000 patienter varje år i samband med att de får vård, varav cirka 3 000 dör. Detta uppmärksamades inte minst av Vårdförbundet i samband med förra årets Almedalsvecka på Gotland. 3 000 vita kors placerades ut vid Visby flygplats.

Enligt Eva Estling är Socialstyrelsens sätt att beräkna vårdskador inte direkt jämförbart med den typ av journalgranskning som SKL har gjort. Hon anser att man inte ska dra för långtgående slutsatser av resultaten i SKL:s rapport, utan snarare se dem som en fingervisning om vilka problem som förekommer. För en del landsting är det första gången de använder metoden och därför varierar erfarenheten hos dem som granskar. Dessutom är resultaten inte representativa för sjukhusvården i Sverige.

Granskningen ingår i en överenskommelse om patientsäkerhet som gjorts mellan staten och SKL. För att läsa rapporten, se länk till höger.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida