Personalen kan bli bättre på handdesinfektion

Personalen kan bli bättre på handdesinfektion
Personalen kan bli bättre på att desinficera händerna före mötet med patienten. Arkivbild: Colourbox

Följsamheten till de basala hygien- och klädreglerna är ganska god i såväl kommuner som landsting. Men helhetsbetyget dras ner av att personalen inte gör rätt i alla moment. Framför allt slarvas det med desinfektionen av händerna före det patientnära arbetet.

Det visar den första nationella mätningen av hur vårdpersonalen följer de riktlinjer som finns kring hygien och klädval. Mätningen har initierats av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och genomförts i 19 landsting och 88 kommuner en viss bestämd dag. En observatör (ur personalen) som har varit okänd för arbetskamraterna har studerat och skrivit ner hur rutinerna följs.

Inte i något landsting har man kommit upp till mer än 80 procents följsamhet till samtliga sju moment som mättes. I två kommuner är dock följsamheten 100 procent medan det i flera andra kommuner är så lite som knappt 10 procent.

– Men det är svårt att dra några generella slutsatser. I en kommun kan det vara väldigt få observationer som ligger till grund för resultatet. Då är det lättare att komma upp till full följsamhet, till skillnad från om man har väldigt många verksamheter, säger Agneta Andersson, handläggare på SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Det område där det verkar behövas störst förbättring är att desinficera händerna före en omvårdnadsåtgärd eller undersökning. I flera landsting görs det bara hälften av gångerna.

Även förekomsten av vårdrelaterade infektioner har mätts en viss dag. Den visar att minskningen av vårdrelaterade infektioner har planat ut och är på ungefär samma nivå som vid den förra mätningen. Totalt har dock infektionerna minskat från drygt 11 procent 2008, då mätningarna startade, till 9,5 procent i år.

Sett till enskilda landsting eller kommuner verkar dock siffrorna inte speciellt trovärdiga. I exempelvis Halland där följsamheten till samtliga sju hygien- och klädmoment endast var 30 procent var samtidigt förekomsten av infektioner endast drygt 5 procent vilket var lägst av alla landsting.

– Vi tror att vi måste ha kontinuerlig mätning på just infektionerna och samtidigt analysera hur många observationer som är gjorda för att kunna dra rätt slutsatser. Ett sådant verktyg för kontinuerlig mätning kommer att vara klart till 2012 års mätningar, säger Agneta Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida