Stimulanspengar ska stärka patientsäkerheten

Ingen patient ska behöva drabbas av en skada som kan undvikas. Det var socialminister Göran Hägglunds besked i dag när han presenterade en ny prestationsbaserad ersättningsmodell för de landsting som krafigt lyckas öka patientsäkerheten i vården.

Som Vårdfokus.se tidigare i dag rapporterat satsar regeringen totalt drygt 2,5 miljarder kronor på att utveckla patientsäkerheten under de kommande fyra åren. Av de 500 miljoner som har avsatts för 2011 går 400 miljoner kronor till landsting där vårdgivarna har:

  • upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med den nya patientsäkerhetslagen
  • inrättat en lokal Stramagrupp, Strategigrupp för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens, senast den 30 september 2011
  • deltagit i den nationella patientenkät för primärvården som genomförs under 2011
  • tagit väsentliga steg i införandet av Nationella patientöversikten (ett system för sammanfattning av viktig information om patienten oberoende var patienten vårdas)

Specificerade problemområden

– Det finns redan ett antal Stramagrupper men vi önskar mer fokus. I den nationella patientenkäten deltar i princip alla men kvaliteten är lite olika. Och när det gäller Nationell patientöversikt har vi ett stort projekt som vi driver och ett it-program inom det, kommenterade Anders Knape (M), ordförande för Sveriges kommuner och landsting.

Förutom grundkraven ovan måste också flera indikatorer inom fyra specificerade problemområden vara uppfyllda.

Nästa år avsätts:

  • 100 miljoner kronor till de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen
  • 100 miljoner kronor till  de landsting som mäter följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler på minst 75 procent av alla avdelningar på alla sjukhus inom slutenvården
  • 100 miljoner kronor till de landsting som mäter förekomsten av trycksår på minst 50 procent av alla avdelningar på alla sjukhus
  • 100 miljoner kronor till de landsting som minskar sin antibiotikaförskrivning inom öppenvården. Det långsiktiga målet till 2014 är högst 250 recept per 1 000 invånare

Pengarna betalas ut till landstingen i slutet av året och baseras på de resultat som nåtts mellan januari och september. För 2012-2014 har regeringen beräknat 675 miljoner kronor per år, av dem är 550 miljoner kronor vikta för överenskommelser med SKL om prestationsbaserade stimulansbidrag.

Vad de återstående 475 miljonerna ska användas till vill regeringen ännu inte berätta, men en del av nästa års 100 miljoner kronor kommer att gå till satsningar på en mer jämlik vård.

Premiering sporrar

Göran Hägglund konstaterade att han ofta får frågan om det inte vore bättre att satsa mer pengar på dem som inte klarar sitt uppdrag så bra än att premiera dem som det går bäst för. Men att premiera dem som inte lyckas leverera tillräckligt såg han inte som någon bra modell. Han fick medhåll av Anders Knape:

– Att premiera dem som lyckats har mottagits positivt av våra medlemmar. Det är bra om man öppnar upp för det på fler områden, det sporrar, sa han.

Varje år beräknas 100 000 patienter drabbas av skador i vården. Cirka 3 000 patienter dör varje år till följd av en vårdskada. Det motsvarar tillsammans 640 000 vårddygn extra per år till en kostnad av fem miljarder kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida