Ny lag: Förbud mot åldersdiskriminering inom vården

Ny lag: Förbud mot åldersdiskriminering inom vården
Flera nya lagar vid årsskiftet berör hälso- och sjukvården. Arkivbild: Mostphotos

Från årsskiftet ska förbudet mot diskriminering på grund av ålder gälla även hälso- och sjukvården. Det är en av flera nya lagar som gäller från 1 januari. Vårdfokus har listat dem som berör vården.

27 december 2012

Redan tidigare finns ett förbud mot åldersdiskriminering inom arbetsliv och utbildning. Nu utvidgas förbudet till flera områden, bland annat vården.

Men ingen regel utan undantag, särbehandling som har ett ”berättigat syfte” är tillåten, vilket innebär att ålder ändå kan få en viss betydelse. Det kommer till exempel fortfarande vara möjligt att rikta olika insatser mot vissa åldersgrupper, som när enbart äldre får avgiftsfria vaccinationer mot influensa.

Här är några andra nya lagar som börjar gälla vid årsskiftet: 

Rätt för äldre att få bo tillsammans 

Socialtjänstlagen ändras så att äldre som varaktigt har levt tillsammans ska kunna fortsätta göra det även om den ena partens behov kräver ett särskilt boende på servicehem. 

Ny ordning för nationella vaccinationsprogram 

Kommuner och landsting blir skyldiga att kostnadsfritt erbjuda vaccinationer mot vissa smittsamma sjukdomar för att förhindra spridning bland befolkningen. Vaccinationsprogrammen delas in i allmänna och särskilda program, som omfattar vissa riskgrupper.  Regeringen bestämmer vilka sjukdomar som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. En ny lag om hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram innebär att vårdgivarna måste registrera alla vaccinationer.

Läs mer på Smittskyddsinstitutets hemsida.  

Enklare att vabba 

Föräldrar får det lite enklare när vab-intyget tas bort. Dessutom höjs grundnivån i föräldrapenningen från 180 till 225 kronor per dag.

 Tandvårdsbidrag till vissa sjuka 

Ett nytt tandvårdsstöd införs för patienter med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar som medför risk för sämre tandhälsa. 

Könsbyte möjligt för fler 

Den som vill ändra kön behöver inte längre vara svensk medborgare och ogift.

Lagen om kastrering från 1944 upphävs. Där sägs bland annat: ”Kan någon med skäl antagas komma att på grund av sin könsdrift begå brott som medför allvarlig fara eller skada för annan, får han kastreras enligt denna lag, såvida han samtyckt därtill. Saknar någon på grund av rubbad själsverksamhet förmåga att lämna giltigt samtycke till kastrering, må han kastreras, oaktat sådant samtycke ej föreligger.” 

Högkostnadsskydd ska följa index 

Högkostnadsskyddet för besök inom den öppna hälso- och sjukvården indexregleras och knyts till en viss andel av prisbasbeloppet. Det gäller även den avgift som högst får tas ut per vårddag. En ny bestämmelse införs om hur mycket man högst ska behöva betala för läkemedel under ett år, även det kostnadstaket indexregeleras.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida