Patienter nöjda med förlossningen men personalen pressad

Patienter nöjda med förlossningen men personalen pressad

Stor granskning av Stockholms förlossningsvård visar behov av förbättring på flera områden.

Möjligheten att göra prognoser om hur många förlossningar som förväntas måste blir bättre. Då kan länet utnyttja de olika förlossningsklinikernas bemanning och kapacitet bättre.

Det är en av de förändringar som föreslås i Stockholms läns landstings nya genomlysning av förlossningsvården. Rapporten konstaterar att trots att antalet förlossningar ökat de senaste sex åren, och därmed också trycket på personalen, så är vården generellt välfungerande.

30 000 barn föds per år

I Stockholms län föds 30 000 barn per år. Antalet förlossningar varierar under tid, numera med en tydlig topp sommarmånaderna. Detta leder till svårigheter med bemanning under semestertiden. Dessutom har antalet förlossningsplatser varit desamma, 60 stycken, sedan 2007. Fler förlossningar på samma antal platser har ökat pressen på medarbetarna.

Personalen tycker inte att de har tillräcklig med tid för patienterna och de besväras av stress och fysiska åkommor. Medarbetarenkäten visar låga resultat. De anser inte att arbetsgivarna är attraktiva eller att de får tillräckligt med vidareutbildning.

Men personalen är mer nöjda med kategorier som motivation till arbetet, öppet klimat, respekt för kollegor och patienters lika värde.

Barnmorskan är tillgänglig

Patienterna är överlag nöjda. Patientenkäten visar att 96 procent anser att barnmorskan varit tillräckligt tillgänglig under förlossningen och 69 procent kände delaktighet.

Ett sätt att avlasta förlossningen enligt rapporten, vore att öka tillgängligheten inom mödravården och specialistmödravården. I dag ökar strömmen av öppenvårdsbesök till förlossningen, vilket är speciellt belastande under jourtid.

Inte bättre tillgänglighet

Arbetet med att hänvisa kvinnor till andra kliniker kan underlättas om de lediga förlossningsplatserna i hela länet visades direkt it-systemet. Trots att Stockholms förlossningsvård har vårdval sedan 2009 hänvisas fortfarande sex procent till andra sjukhus än det utvalda. Tillgängligheten har inte förbättrats.

Rapporten visar också att personalens arbete skulle underlättas om journalhanteringen förenklades och att datasystemen var lättare att kombinera i de fall det behövs flera.

10 avvikelser på 100 förlossningar

På vissa förlossningskliniker ökar antalet avvikelserapporter när belastningen på kliniken är hög. Av rapporten framgår att bemanningen då kan vara på gränsen till vad som är patientsäkert.

Antalet avvikelserapporter från personalen vid Karolinskas båda förlossningar och Danderyds är 10 stycken per 100 förlossningar. Personalen har då velat uppmärksamma att något tillbud inträffat eller att patienten utsatts för risk.

Rapporten poängterar också behovet av att säkerställa kompetensen inom de olika yrken som arbetar i förlossningsvården.

De förlossningskliniker som deltagit i de intervjuer och seminarierna som lett fram till genomlysningen är; BB Stockholm, Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetsjukhuset i Solna och Huddinge, Södra BB, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus. Nystartade BB Sophia ingår inte i studien, men ska öka förlossningskapacitet i länet med 4 000 förlossningar per år.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida