Äldre inkontinenta får för stora blöjor, skydden ges ofta slentrianmässigt och många gånger för säkerhets skull. Bara var femte inkontinent får riktigt avpassade skydd.

Det konstaterar ett Ädel-utvecklingsprojekt som tagit fram skriften Kvalitetssystem i inkontinensvården inom särskilda boenden – en arbetsmodell för utredning, rehabilitering och behandling på särskilda boenden. Skriften är tänkt som idébank och inspirationskälla för sjuksköterskor och annan personal, som vägledning vid dokumentation och underlag för kvalitetssäkring.