Författare Görel Bråne
Titel Att bedöma demens med GBS-skalan
166 sidor
Förlag Natur och Kultur, 1997.                        
Cirkapris 402 kronor
ISBN 91-27-06469-7

Den som drabbas av demens förlorar sin identitet och förmåga att klara vardagliga situationer. Hon går miste både om sitt förflutna och hoppet om framtiden, säger författaren Görel Bråne som är psykolog med specialistkompetens i neuropsykologi.

För att kunna göra den dementas tillvaro och de anhörigas så dräglig som möjligt behövs en demensutredning. Med den kan somatisk sjukdom och depression uteslutas. Varje patient är unik i sin hjärnskadebild säger Görel Bråne. Om skadan noga kartläggs får man veta vilka funktioner som finns kvar och vilken hjälp patienten behöver. Ett individuellt program för omvårdnaden kan planeras.

I boken beskrivs hur bedömning sker med den så kallade GBS-skalan (Gottfries-Bråne-Steen-skalan) som författaren varit med om att utveckla. Bedömningen sker genom observationer av patientens beteende. Med särskilda skattningsskalor kan man ta reda på hur demenssjukdomen yttrar sig.