* Den arbetsuppgift som skall delegeras skall vara klart definierad.
* Ett beslut om delegering är personligt.
* Den som meddelar ett delegeringsbeslut skall inte bara vara formellt utan också reellt kompetent för den arbetsuppgift som beslutet avser.
* Den som avser att delegera en arbetsuppgift skall för uppgiftsmottagaren ange den arbetsuppgift som delegeringen avser samt klargöra för uppgiftsmottagaren vilka teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att kunna fullgöra arbetsuppgifter på ett fullgott sätt.

Den som avser att delegera en arbetsuppgift skall fråga uppgiftsmottagaren om denne anser sig ha tillräcklig utbildning och erfarenhet för uppgiften.

Uppgiftsmottagaren skall upplysa den som skall delegera uppgiften om sin förmåga att fullgöra denna.

Om uppgiftsmottagaren anser att han eller hon inte har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för uppgiften, får denna inte delegeras.

* Ett delegeringsbeslut skall utfärdas att gälla för viss tid – högst ett år eller för ett bestämt tillfälle.
* Varje delegeringsbeslut skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå
– vilken arbetsuppgift som delegerats
– vem som delegerat uppgiften
– till vem uppgiften delegerats
– tiden för delegeringsbeslutets giltighet, samt
– datum då beslutet fattades.

Den som delegerar och den som mottar en arbetsuppgift skall underteckna delegationsbeslutet.
Beslut om ändrade delegeringar och om återkallelser av delegeringsbeslut skall också dokumenteras.

* Den som delegerar skall så snart det är möjligt underrätta verksamhetschefen, eller den som inom verksamhetsområdet ytterst ansvarar för att delegeringar inte strider mot patientsäkerheten, om delegeringsbeslut som han eller hon fattat.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan skall underrättas om de delegeringar som sker inom verksamhetsområdet.

* Det åligger den som meddelat ett delegeringsbeslut att bevaka att den arbetsuppgift som han eller hon delegerat fullgörs på ett sätt som är förenligt med god och säker vård.
Ett delegeringsbeslut skall omprövas när omständigheterna påkallar det och skall omdelebart återkallas, om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård.
* Lämnar den som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdaren skall ta ställning till om beslutet fortfarande skall gälla.

Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen överförs då inte på dennes efterträdare.