Den som arbetar natt löper på ett annat sätt än andra risk för bland annat mag- och tarmbesvär samt hjärt- och kärlsjukdomar. Orsaken är i första hand stress, rubbade måltidsvanor och att den som röker gör det mer under nattarbete. Dessutom är risken för olyckshändelser större på grund av trötthet och minskad uppmärksamhet.

Det är bakgrunden till Arbetarskyddsstyrelsens nya föreskrift Medicinsk kontroll av nattarbetande som bygger på ett EU-direktiv om arbetstidens förläggning som nu är svensk lag.

Enligt den nya föreskriften ska den som arbetar natt erbjudas en läkarundersökning innan anställningen börjar och sedan en ny vart femte år. Totalt beräknas ungefär 80 000 personer beröras av den nya föreskriften och det är de som har minst tre timmar av dygnsarbetstiden eller 38 procent av årsarbetstiden förlagd till natten. De som arbetar treskift berörs normalt inte.

Föreskriften (AFS 1997:8) kan beställas från Arbetarskyddsstyrelsen, Publikationsservice, på telefon 
08-730 97 00 eller fax 08- 730 98 17.