Petra Karlsson har en tjänst som psykiatrisjuksköterska på en rättspsykiatrisk vårdavdelning i Uppsala och är uppfödd i Karlstad. Hon tog sin sjuksköterskeexamen 1994, med inriktning mot psykiatri, och arbetade en kort tid som joursjuksköterska i Sigtuna och Upplands Väsby norr om Stockholm innan hon fick tjänsten i Uppsala. Det sista året har hon varit tjänstledig för studier på lärarhögskolan i Stockholm.

Det är första gången förbundet inrättat en tjänst som studerandeombudsman. Visserligen fanns det en på 70-talet, men det var inom SSF, Svensk sjuksköterskeförening, och innan fackförbundet SHSTF bildades 1976.

Under många år bevakades studerandefrågorna av de två studerandeföreningarna SSEF (för blivande sjuksköterskor) och SLEF (för blivande biomedicinska analytiker) och de hade naturliga vägar att föra fram sina synpunkter till Vårdförbundet SHSTF, bland annat genom deltagande i förbundsstyrelsens sammanträden.

Men sedan de två föreningarna för ett par år sedan las ner finns det inte några samordnade kontakter mellan de studerande och förbundet.

Efter hand har behovet av en bättre kontakt med de studerande blivit allt tydligare; att förbundet behöver en person som kan samordna och sköta studerandefrågorna och att det ska vara någon som har en ganska färsk utbildning och därmed känner till de studerandes behov och önskemål.

Det innebär att Petra Karlsson får börja med att bygga upp något helt nytt. Först och främst handlar det om att få en bild av hur det fungerar – eller inte fungerar – i dag.

– Jag kommer i höst att besöka alla förbundets lokala avdelningar för att se och höra hur de arbetar med studerandefrågorna, säger Petra Karlsson.

Hon ska också så snart som möjligt samla grupper med studerande i Umeå, Karlstad, Stockholm och i någon ort i södra Sverige. Meningen är att 7–8 på varje plats ska berätta vad de önskar och behöver från förbundet.

– Det är viktigt, det är ju deras intresse vi ska tillgodose, menar Petra Karlsson.

På programmet finns också en satsning på mer och bättre information: skärmar som ska ställas ut på vårdhögskolorna, broschyrer, informationspärmar, information på förbundets Internet-hemsida och eventuellt en CD-rom-skiva.

– Syftet är att få de studerande intresserade av Vårdförbundet SHSTF, att de ska se förbundet som ett stöd och en hjälp inte bara under studerandetiden utan även i det kommande yrkeslivet, säger Petra Karlsson.