Under en tjugoårsperiod har gråstarrsoperationerna kraftigt ökat i antal. Det beror i hög grad på ny teknik som gör det möjligt med dagkirurgi. Men nu har ökningen avstannat trots stora behov. Operationsfrekvensen är dessutom mycket ojämnt fördelad över landet. Det behövs en femtioprocentig ökning av operationerna för att få en jämn fördelning av den högsta nivån, redovisar Socialstyrelsen och Sveriges ögonläkarförening. De pekar samtidigt på att behoven av operationer kommer att öka på grund av ett ökande antal äldre människor i landet.