Vid årsskiftet träder en ny regel i Las (lagen om anställningsskydd) i kraft. Den som under de senaste fem åren vikarierat i sammanlagt mer än tre år får automatiskt en tillsvidareanställning.

I landstingen har man tidigare på många håll bedrivit verksamheten just genom många vikariat. Det förekommer även i kommunerna.

Få medlemmar berörs
Men trots detta är det förhållandevis få medlemmar i Vårdförbundet som berörs, enligt den undersökning Vårdförbundet gjort.

Rapporterna från Vårdförbundets lokala avdelningar runt om i landet visar att man i många landsting redan gett vikarierna en tillsvidareanställning. Den brist på sjuksköterskor som finns i dag och den som man förväntar sig de kommande åren har gjort att landstingen redan sett om sitt hus.

Svår bedömning
Bilden är dock inte helt tydlig. I en del landsting är det ännu omöjligt att bedöma antalet berörda vikarier eftersom underlaget är för dåligt eller det finns tolkningsproblem.

För några medlemmar är förstås den nya Las-regeln välkommen. De har haft det ena vikariatet efter det andra, år efter år. Försöken att få en tillsvidareanställning har misslyckats på grund av motstånd från arbetsgivaren.

I Kalmar finns det till exempel biomedicinska analytiker som har vikarierat i fem-sex år.

På Gotland har en distriktssköterska gått på vikariat sedan 1976 utan att arbetsgivaren har kunnat ordna en tillsvidare-tjänst.

Sedan finns det vikarier som, trots att de har rätt till fast anställning, kommer att tacka nej. De föredrar vikariat för att bli mindre bundna till både ort och arbetsplats.