Som allergikonsulent vid barnkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg arbetar jag preventivt och ger råd till familjer med allergiska barn, bland annat om ickefarmakologisk behandling och miljösanering i hemmet. Jag upplyser dem också om vilka ekonomiska bidrag som kan sökas i samband med sjukdomen.

Familjerna tar jag emot på min mottagning. Jag gör också hembesök eftersom det ger mig en god uppfattning om familjens situation och vad som kan vara viktigt för barnets sjukdom och utveckling. Hembesöken gör det möjligt för mig att hjälpa dem utifrån deras egna behov.

Jag arbetar mycket med information och besöker förskolor och skolor för att tala om allergiska sjukdomar och vad man kan göra hemma för sanera allergirisker. Som allergikonsulent vill jag skapa ökad förståelse för allergiska barns problem och se till att de får rätt omhändertagande. Positiva attityder till dem är viktigt att förmedla ute i skolor och förskolor.

Jag kan exempelvis informera klasskamraterna om att eksem varken är farliga eller smittsamma, eller låta dem få pröva på att blåsa PEF – allt för att öka förståelsen för de kamrater som är allergiska. Det astmasjuka barnet har en svår situation eftersom ”handikappet” är dolt.

För att barnet med astma eller annan allergi ska få en bra förskole- och skoltid är det väsentligt att alla berörda yrkesgrupper är informerade i förväg. Jag brukar därför ordna möten dit både föräldrar, skolledning, lärare, skolsköterska och kökspersonal inbjuds.

Information och undervisning om allergier och behandling av allergier måste ges vid upprepade tillfällen, eftersom man behöver få bearbeta vad man hört och fundera på vilka frågor man vill ställa.

På allergimottagningen får patienten undervisning vid varje besök. De allergiska barnen får lära sig att inte slarva med basala behov som är viktiga för hälsan, det vill säga sömn, mat, lek och hygien.

Jag deltar tillsammans med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast i astmaskola för barnen.

Det är viktigt med tidiga insatser när ett barn insjuknar i astma eller allergi. Med rätt behandling och information, som anpassas efter individen, ökar förutsättningarn för en bra uppväxt för dessa barn. Att hela familjen har kunskaper och är engagerade är viktigt.

En av svårigheterna i mitt arbete är att motivera de familjer som är särskilt utsatta psykosocialt att söka hjälp. Flera familjer skulle behöva extra stöd, men de drar sig ofta för att kontakta kurator eller psykolog på barnkliniken eller barn- och undomspsykiatriska kliniken. Jag måste i dessa fall dra en gräns för min arbetsinsats beroende på yrkesroll, kompetenskrav och begränsad tid. Den behandlingsmodell som prövats på vår klinik med familjesamtal tror jag mycket på.