Författare Inger S Andersson.
Titel Kvalitetstutveckling i omvårdnadsarbetet – en handbok i konsten att utveckla mätmetoder med hjälp av KISAAL-systemet.
328 sidor
Författare Vårdförbundet 1997, FoU-rapport 52.
Cirkapris: 249 kronor+porto
(25 procents rabatt vid köp av 25 ex eller fler).
ISBN 91-7043-044-6.

Denna FoU-rapport baserar sig på barnmorskan och medicine doktor Inger S Anderssons doktorsavhandling från 1995. Det är en handbok för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av omvårdnadsarbetet i hälso- och sjukvården. Författaren har utvecklat ett eget kvalitetssystem som kallas KISAAL-systemet. Det baserar sig på de uppfattningar om vad god vård är som patienter, personal och politiker redovisat i de kvalitativa intervjuer med författaren.

Centralt i kvalitetssystemet är värderingen av omvårdnadens kvalitet ur patientens och vårdpersonalens perspektiv. Andra viktiga variabelgrupper handlar om ledningens engagemang i kvalitetsfrågorna, bedömningen av vårddokumentationens kvalitet, hur data från vårddokumentationen kan användas för att utvärdera omvårdnadens kvalitet och hur man kan värdera tillfredsställelsen i arbetet hos vårdpersonalen.

Inger S Andersson redogör inledningsvis grundligt för vilken innebörd vårdforskare och andra yrkespersoner lägger i de centrala begreppen omvårdnad och vårdkvalitet.