Författare Håkan Thorsèn.
Titel Omvårdnadsmodeller, människosyn, etik.
313 sidor.
Liber 1997.
Cirkapris: 360 kronor.
ISBN 91-47-04839-5.

En ganska ny vetenskap som börjar få erkännande som självständig vetenskap är omvårdnadsvetenskapen. Man kan säga att den börjar på 1800-talet med Florence Nightingales dokumentation, tankar och studier kring sjuksköterskans uppgifter och arbetsområde. Den mera metodiska forskningen om sjuksköterskans yrkesfunktion tar fart i USA på 1950-talet. Då börjar några sjuksköterskor, flera är utbildare av sjuksköterskor, att framhäva vikten av omvårdnad i patientvården. Omvårdnadsmodeller formuleras utifrån olika utgångspunkter.

Virginia Hendersons omvårdnadsmodell exempelvis, kallas behovsmodell eftersom den utgår från människans grundläggande fysiologiska behov och behov av trygghet och gemenskap. Andra sjuksköterskor som Dorothea E Orem eller Dorothy Johnson har andra utgångspunkter för sina omvårdnadsteorier. Den mest kända omvårdnadsteoretikern i de nordiska länderna är finländska Katie Eriksson som formulerar sin modell efter teorier från flera olika vetenskapliga områden som psykologi, religionsvetenskap och pedagogik.

Boken ger en överblick över omvårdnadsvetenska-
pens centrala problemområden.