RAI (the Resident Assessment Instrument) är ett patientbedömningsinstrument speciellt anpassat för äldrevård.

Det är i första hand tänkt att användas som underlag vid individuell vårdplanering. Genom att plocka ut vissa variabler ur RAI går det att använda för patientklassificering och beräkning av resursbehov och omvårdnadskostnader. Det kallas då RUG (Resource Utilization Groups).

I Sverige används RAI mest i forskningssammanhang och för att kartlägga vårdkvaliteten vid sjuk- och servicehem och inom hemsjukvård och hemtjänst i enskilda kommuner. Genom databearbetning kan man se hur stor andel av de boende som har trycksår, ihållande smärta och inkontinens.

Systemet utvecklades i USA i slutet av 1980-talet. Syftet var att försöka utjämna de stora skillnader i vårdkvalitet som i olika undersökningar framkommit vid de amerikanska sjukhemmen. I USA är det sedan 1991 lag på att alla sjukhem och geriatriska institutioner, som helt eller delvis finansieras via det amerikanska sjukförsäkringssystemet Medicare, regelbundet ska bedöma sina patienter med hjälp av RAI.

Även på Island används RAI på samtliga sjukhem och i Köpenhamn bedömdes för ett par år sen alla sjukhemspatienter med instrumentet. I Sverige används det kontinuerligt på endast några få sjukhem, bland annat på Fristads sjukhem i Stockholm och en avdelning på Borlänge sjukhem.

Ger en helhetsbild
RAI-instrumentet består av ett flera sidor långt formulär indelat i 15 huvudområden. Med hjälp av formuläret och en manual bedöms bland annat patientens ADL-status, förmåga att kommunicera, syn och hörsel, tandstatus, grad av inkontinens, nutritionsstatus, stämning och beteende samt förmåga och vilja att klara sig själv. Även den boendes initiativförmåga, engagemang och tillfredsställelse i livet berörs. Likaså går det att gradera personens kognitiva förmåga, till exempel graden av demens.

Bedömningen görs fortlöpande av personalen under en period av en till två veckor, vanligtvis en kort tid efter inskrivningen. Med RAI får personalen en helhetsbild av patientens omvårdnadsbehov som sedan kan ligga till grund för individuell vårdplanering.

Genom att upprepa RAI-bedömningen kontinuerligt en gång om året, eller vid behov, kan man följa hur de boendes tillstånd utvecklas.

På samma sätt går det att följa hur omvårdnadskvaliteten på avdelningen utvecklas över tiden. Dessa data kan sedan användas för att göra jämförelser med andra avdelningar eller sjukhem.

RAI-instrumentet finns översatt till ett 15-tal språk och används i lika många länder. Mer information om RAI/RUG får du hos RAI-enheten, Mariebergsgatan 14, 112 35 Stockholm.