Av 20 undersökta kvinnor med långvarig värk i rörelseorganen, där man trots utredning inte hittat någon diagnos och där behandlingsförsök inte lett till förbättring, hade över hälften erfarenhet av våld från en närstående man. Det visar en Umeåstudie om misshandel och hot bland kvinnor
i primärvården. Siffrorna överensstämmer med större amerikanska undersökningar.  Kvinnorna i Umeåstudien följdes under två års tid och intervjuades tre gånge