För att klara av att arbeta så fysiskt nära patienters och anhörigas uttryck för sorg och lidande som undersköterskor gör krävs att tröstlösa situationer kan omformas till något förtröstansfullt. Den slutsatsen drar Anna Söderberg och Astrid Norberg, Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet, efter att ha analyserat 20 undersköterskors 90 berättelser om etiskt svåra situationer inom intensivvården. 

Intensivvård handlar inte bara om medicinsk behandling utan
också i hög grad om mänskliga möten. Undersköterskornas berättelser handlar om att våga göra sig närvarande och skapa en gemenskap i svåra situationer som tar udden av det svåra så att det blir uthärdligt.
    
Berättelserna visar vad som hindrar sådan »närvaro«, vad som underlättar den och vad som sker i den. Med hjälp av Gabriel Marcels filosofi har berättelserna tolkats så, att »närvaro« är en förutsättning både för att förmedla tröst och för att bli tröstad.

Tidigare forskning har visat att undersköterskor, sjuksköterskor
och läkare identifierar olika etiska problem när de vårdar samma patient och att deras etiska resonemang skiljer sig åt. Läkarna fokuserar på att bedriva realistisk behandling utifrån ett beslutsfattande perspektiv medan sjuksköterskorna fokuserar på patientens livskvalitet och värdighet utifrån ett genomförande perspektiv.

Undersköterskorna pekar i den här studien på betydelsen av hur vårdsituationer slutar, i tröstlöshet eller förtröstan, och den etiska betydelsen av det. Undersköterskornas berättelser ger en etisk kunskap som är av intresse för alla personalkategorier, menar Umeåforskarna. Tröstlöshet och förtvivlan ockuperar oss och gör oss otillgängliga för andra människor och är därför alltid av ondo. Förtröstan däremot gör oss tillgängliga för andra, gör det möjligt för oss att uppfylla livets krav och ger oss livskraft.
    
Anna Söderberg presenterar studien på Hälso- och sjukvårdsstämman under rubriken Hur tröstlöshet kan omformas till förtröstan. Undersköterskors etiska resonemang
i etiskt svåra situationer inom intensivvård.