Arbetslivsforskaren Kerstin Isaksson har undersökt arbetssituationen för kontors- och ekonomipersonal anställda inom ett av de stora uthyrningsföretagen. Under mars månad presenterar hon sina resultat i två forskningsrapporter: Fast anställd – men uthyrd och Att arbeta på uthyrningsföretag. Hon konstaterar att arbetstillfredsställelsen inom uthyrningsbranschen är hög men också att personalomsättningen är stor; 30 procent slutar inom sex månader. På ett år är hälften av arbetsstyrkan utbytt.

Kerstin Isaksson tillhör dem som tror att dagens ökning av uthyrningsföretag inte är någon tillfällig trend. Om något tror hon snarast att branschen kommer att växa och omfatta allt fler yrkeskategorier. Hittills har det framför allt varit kontorspersonal och ekonomer som gått att hyra, nu har yrkesgrupper som sjuksköterskor och industriarbetare blivit allt vanligare på marknaden. När det gäller den sistnämnda gruppen har det att göra med industrins »just in time-policy«, säger Kerstin Isaksson. Små marginaler och liten lagerhållning är tecken i tiden.

– Att hyra personal är bra för företagen. Det är deras behov som ligger bakom den stora ökningen av uthyrningsföretag.

Negativ bild stämmer inte längre
Men Kerstin Isaksson anser att det inte bara är företagen som har att vinna på denna tillfälliga anställningsform. Det finns också delar i det som är bra för personalen, säger hon. Den negativa bilden som ett slags arbetsmarknadens sista utpost stämmer inte längre. En orsak till det är de höga krav som uthyrningsföretagen ställer på sin personal. Bred och hög kompetens är viktiga anställningskriterier. Men ännu viktigare är kanske den sociala kompetensen. Man ska ha »rätt personlighet«.

– Social kompetens är inte detsamma som att vara »översocial«. En tillfälligt anställd ska vara trevlig men också kunna hålla på sig och inte gå för nära. Det gäller inte bara att vara öppen och glad utan också ha klart för sig vad som är ens arbetsuppgifter och vad man är där för att göra.

Om det tidigare var arbetslösa som främst sökte sig till uthyrningsföretagen är det i dag snarast nyutbildade som inte riktigt vet vad de ska satsa på, eller fast anställda som vill ha omväxling. Egentligen, säger Kerstin Isaksson, fungerar de anställda inom uthyrningsföretagen som ett slags konsulter, med den skillnaden att företaget »raggar« jobb åt dem. Och anställningsformen ger möjligheter att knyta många olika kontakter. Att en nöjd kund erbjuder fast anställning är inte ovanligt.

Kerstin Isakssons undersökning visar också att den uthyrda personalen upplever det som positivt att slippa dras in i konflikter med arbetskamrater. Men visst finns det också de som saknar gemenskapen med kolleger och som efter en tid ser bristen på bekräftelse från kolleger och chefer som ett problem.

– Den sociala situationen kan upplevas som svår, men om det är viktigt med trevliga arbetskamrater slutar man nog ganska snart inom uthyrningsbranschen.

Det som lockar mest med att vara uthyrd är flexibiliteten.

– En kvinnlig ekonomichef som just fått sitt tredje barn berättade för mig att hon inte hade möjlighet att få fast anställning på en sådan hög post utan att arbeta heltid. Som anställd i uthyrningsbranschen var det däremot möjligt att gå ner i arbetstid.

Branschen kan bli otrygg igen
I den del av branschen som hon undersökt är kvinnodominansen stor. 90 procent av de uthyrda inom kontor är kvinnor. På ekonomsidan är motsvarande siffra 75 procent. För de här två yrkesgrupperna är lönen en källa till missnöje. Även om den varierar så tjänar uthyrda inom kontor och ekonomi mindre än fast anställda. Tvärtemot vad som gäller inom vårdsektorn alltså. Större ekonomisk osäkerhet än vid fast anställning är också en negativ faktor. Även med en garantilön på 75 procent, vilket många uthyrningsföretag erbjuder, får man mindre pengar om det infaller många röda dagar under en period utan arbete.

– I en ny lågkonjunktur kan villkoren bli väldigt annorlunda och branschen mycket mer otrygg, säger Kerstin Isaksson.

En annan källa till missnöje är uthyrningsföretagets syn på kompetensutveckling. Även om arbetsgivaren står för kostnaden för kurser och konferenser så finns det nästan ingen möjlighet alls till vidareutbildning under arbetstid. Det får den anställde helt enkelt sätta av sin fritid till.

Om Kerstin Isaksson ska våga säga något om framtiden så tror hon att det även fortsättningsvis kommer att finnas de som tycker det är viktigast med trygghet och de som sätter flexibiliteten framför allt. Uthyrningsbranschen behövs både för arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren, anser hon. Hon tror inte att dessa företag bidrar till någon indelning av arbetskraften i ett a-lag av inhyrd högkompetent personal med framåtanda och ett b-lag av förändringsrädda som mest värnar om tryggheten. Det kommer att behövas både fast och tillfälligt anställd personal.

– Men, varnar hon, det finns en risk att det snart inte finns kvar några unga bland de fast anställda.