Vårdförbundet är mycket oroat över ett av delförslagen i Socialstyrelsens förslag till nya allmänna råd om abort. Det äventyrar det förtroende som i dag finns för ungdomsmottagningars,barnmorskemottagningars och skolsköterskors verksamhet.

Socialstyrelsen hänvisar i det nya förslaget till ett JO-beslut där en tolvårig flicka genomgått två aborter utan att vårdnadshavare informerats, och har för remissinstanserna särskilt pekat på det förslag till åldergräns som finns i det nya förslaget. Just det vänder sig Vårdförbundet emot med skärpa. Avsnittet Underåriga och sekretess innebär svåra etiska avvägningar för den hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med ungdomar, skriver förbundet, eftersom grunden för arbetet är ett förtroende mellan ungdomar och personal där ungdomarnas kontakt med föräldrarna inte alltid är den bästa.

Socialstyrelsen knyter denna del av förslaget till föräldrabalken och hälso- och sjukvårdslagen. Redan där finns vissa motsatta krav när det gäller föräldrar, barn och hälso- och sjukvårdspersonal.

Vårdförbundet anser att hänsyn också måste tas till FNs barnkonvention, sekretess- och åliggandelag samt den reglering som rör patientens ställning och rättigheter i vården, och uppmanar Socialstyrelsen att göra en genomgång av de lagar och föreskrifter som finns och hur de samverkar med varandra.

Enligt förslaget bör det finnas starka och välmotiverade skäl till att inte kontakta vårdnadshavare till flickor under 14–15 år. Finns det sådana skäl kan detta faktum i stället innebära en skyldighet att göra anmälan till socialnämnden enligt §71 Socialstjänstlagen.

En skyldighet att mot en flickas vilja se till att föräldrar underrättas om en abort  riskerar att skapa en förtroendekris i förhållande till ungdomarna, anser Vårdförbundet. Vad har personalen åstadkommit i ett sådant läge, för flickans och föräldrarnas förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen som professionella yrkesutövare?

Vårdförbundet påpekar att Socialstyrelsen samtidigt skriver att en sammanvägd bedömning av flickans ålder, mognad, förståndsutveckling och omdömesförmåga måste göras. Som exempel tar Vårdförbundet en underårig flicka med invandrarbakgrund som normalt lever under helt oklanderliga förhållanden och som vill göra abort.

Efter samtal med flickan bedöms det att religiösa, kulturella eller andra orsaker skulle leda till en mycket svår situation för flickan om föräldrarna fick vetskap om aborten. Vem gagnar en eventuell informationsskyldighet till föräldrarna eller skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden? Det krävs två personer för en graviditet. Ska det finnas en informationsskyldighet till vårdnadshavare för en underårig flicka bör den också gälla om en underårig pojke varit delaktig. Men den aspekten finns över huvud taget inte med i förslaget, påpekar Vårdförbundet, som anser att resten av förslaget är bättre än de allmänna råd som gäller i dag.