Gång efter gång har i stort sett alla i samband med Vårdförbundets centrala  avtalsförhandlingar sagt att det arbete som dess medlemmar utför är viktigt och borde värderas högre: allmänheten, arbetsgivare samt ministrar och andra politiker i ledande ställning.

Ändå har det under årens lopp hänt ganska litet.

När de centrala avtalen slutits har Vårdförbundet i bästa fall fått litet mer än andra grupper. Ibland finns det protokollsanteckningar i avtalen om olika typer av uppvärdering men de texterna har knappast haft något annat värde än det papper de varit skrivna på.

Vad beror det här på? Och finns det någon annan väg än traditionella löneförhandlingar att gå för att höja lönerna?

I den senaste centrala löneförhandlingen förra året kom Vårdförbundet överens med arbetsgivarna om en protokollsanteckning i löneavtalet. Samma skrivning finns för Kommunförbundet och för Landstingsförbundet:

»Parterna är överens om att fram till avtalsperiodens slut undersöka förutsättningarna för att få fram avtal som i större utsträckning stödjer den lokala verksamhetsutvecklingen. Parterna är medvetna om att arbetet kan leda till olika
lösningar för landstings- respektive kommunsektorn.«

Det här kan vara början till ett annat sätt att höja medlemmarnas löner.

Förhoppningen är att få ett så kallat utvecklingsavtal som gör förbundets medlemmar mer synliga och därmed höjer värdet av det arbete de utför.

Förebilden är det skolutvecklingsavtal som de två lärarförbunden inom TCO och Saco för några år sedan slöt tillsammans med Kommunförbundet. Det har lett till ett omfattande utvecklingsarbete och en rad olika projekt. Ännu så länge har det inte hänt så mycket på Vårdförbundets område, men arbetet har så sakteliga kommit i gång.

Tillsammans med Kommunförbundet har Vårdförbundet börjat titta på de lagar och regler som styr verksamheten och om det finns en gemensam syn på dessa.

Landstingsförbundet och Vårdförbundet har kommit överens om att Skåneregionen ska vara ett försökslän och att de lokala parterna där tillsammans ska ta fram olika modeller, lösningar och andra idéer som sedan kan spridas till andra landsting.

Även på den privata sidan pågår ett liknande arbete. En enkät om bland annat vilket utvecklingsarbete som görs och om det finns något behov av hjälp från de centrala parterna kommer i vår att gå ut till de privata företagen.