Socialstyrelsen följer på olika sätt utvecklingen på äldreområdet. Bland annat har den kartlagt näringsproblem bland äldre i särskilda boenden.Metoden som använts är Minimal nutritional assessment (MNA) – ett screeninginstrument som inkluderar bland annat antropometriska mått, frågor om boendeform, läkemedelskonsumtion, kostintag och självupplevd hälsa. 

Mindre än 17 poäng mätt med MNA bedömdes som malnutrition. Av 1 000 undersökta äldre människor visade sig 36 procent vara undernärda och 48 procent i riskzonen för undernäring (20). Uppdelat på boendeformer var andelen 71 procent på sjukhem, 39 procent inom gruppboenden för dementa, 33 procent på ålderdomshem och 21 procent boende på servicehus. 23 procent av samtliga var underviktiga (BMI<20). Högst förekomst (33 procent) av låga BMI-värden fanns hos de sjukhemsboende.  Författarna till rapporten är dock noggranna med att betona att MNA-instrumentet sannolikt övervärderar
andelen undernärda.