Ska alla ha samma strejkrätt? Ska staten kunna styra avtalsförhandlingarna hårdare? Ska löneförhandlingarna samordnas mer än i dag? Det är några av de frågor som diskuterats och utretts intensivt de senaste åren utan att det lett till någon lösning.

Senaste försöket presenterades den 15 mars. Under två månader har förre statsministern Ingvar Carlsson och konjunkturinstitutets generaldirektör Svante Öberg haft en rad överläggningar med de fackliga centralorganisationerna tco, Saco och lo samt arbetsgivarnas Saf för att försöka få fram en gemensam syn på lönebildningen.

Precis som ett tidigare försök i slutet av 1998 misslyckades det. Parterna står för långt ifrån varandra.

Facken anser att Öberg gått för långt
Den oenigheten syns också i remissyttrandena över de förslag som en utredning ledd av Svante Öberg presenterade i höstas. Bland förslagen fanns ett statligt medlingsinstitut med stora befogenheter, en begränsning av rätten till sympatiåtgärder och möjligheten att ta ut små nyckelgrupper i konflikt. Kortfattat kan man säga att de fackliga organisationerna anser att Svante Öberg gått för långt när det gäller frågan om sympatiåtgärder och begränsning av strejkrätten, medan arbetsgivarna anser att Svante Öberg borde ha gått längre.

Överens i vissa frågor
Med tanke på de starka motsättningar som finns var förutsättningarna små för Ingvar Carlsson och Svante Öberg att ena arbetsmarknadens parter på de här punkterna.

Ändå menar de att deras arbete varit lyckat genom att de fått fram en samsyn på en rad punkter:

Behovet av en väl fungerande lönebildning för tillväxt, sysselsättning och välfärd.

En väl fungerande förhandlingsprocess som minimerar risken för konflikt.

Att det är förbunden som sluter avtal om löner och anställningsvillkor.

Ett medlingsinstitut med utökade resurser och med en verksamhet som utformas så att förbunden kan utforma egna ordningar för förhandlingar och tvistelösning.

Att medlingsinstitutet ska anpassa organisation och verksamhet till utvecklingen på arbetsmarknaden.

Att det är bra med ordningar som främjar att nya avtal sluts innan de gamla har löpt ut.

Att det är bra om förhandlingar inom internationellt konkurrensutsatta avtalsområden avslutas först om det förs i tiden parallella förhandlingar.

Regeringen avgör
»Samsynsmännen« Ingvar Carlsson och Svante Öberg anser vidare att det finns en bred samsyn även inom andra områden, bland annat behovet av kontinuerlig kompetensutveckling, att möjligheterna till olika arbetstidslösningar bör underlättas samt att det är angeläget att skapa klarhet om ett svenskt medlemskap i den europeiska ekonomiska unionen emu.

Ingvar Carlsson och Svante Öberg har nu lämnat över sin rapport till biträdande näringsminister Mona Sahlin. Bollen ligger nu hos regeringen och resultatet kan bli ett förslag om nya konfliktregler. Mona Sahlin har i alla fall tidigare hotat med detta om arbetsgivare och fack inte skulle komma överens under de här samsynsöverläggningarna.