Syfte: Att beskriva patienters och sjuksköterskors attityder till avskildhet i allmänhet och under sjukhusvistelse, och att jämföra sjuksköterskors uppfattning om enskilda patienters behov av avskildhet med de behov patienterna själva uppgav.

Design
: En jämförande studie av sjuksköterskors och patienters uppfattningar.

Plats:
 Sverige.

Undersökningsgrupper: 120 patienter fördelade på medicinklinik (n=50), ortopedklinik (n=50) samt långvårdsklinik (n=20) och 42 sjuksköterskor ansvariga för dessa patienters omvårdnad.

Metod: Två frågeformulär besvarades anonymt av både sjuksköterskor och patienter.

För att mäta attityder till avskildhet i allmänhet användes en svensk översättning av Privacy Preference Scale (Attityder till avskildhet). Avskildhet på sjukhus mättes med hjälp av 13 påståenden om avskildhet under sjukhusvistelse. Frågeformulären besvarades av patienten vid utskrivningen. Den patientansvariga sjuksköterskan gjorde samtidigt en bedömning av patientens uppfattning om avskildhet under sjukhusvistelsen. Patientens uppfattning och sjuksköterskans bedömning jämfördes.

Huvudresultat: Patienter och sjuksköterskor var överens om behovet av avskildhet i allmänhet. När det gällde avskildhet under sjukhusvistelsen överskattade sjuksköterskorna patienternas behov i 10 av 13 påståenden. Patienterna tyckte att behovet av avskildhet var störst när de skulle tala med läkaren. Patienterna på långvårdskliniken hade högre krav på avskildhet i allmänhet och under sjukhusvistelsen jämfört med patienterna på medicin- och ortopedkliniken.
Patienter med tidigare erfarenheter av sjukhusvistelse hade en tendens att värdera avskildhet under sjukhusvistelsen högre i alla påståenden än de som aldrig tidigare sjukhusvårdats.

Slutsatser: Eftersom patienter och sjuksköterskor var överens om avskildhetens betydelse i allmänhet torde behovet av avskildhet även vara relevant under sjukhusvistelsen. Även om patienter inte förväntar sig så stora möjligheter till avskildhet under sjukhusvistelsen behöver det inte innebära att de är nöjda med situationen. Tidigare erfarenhet av sjukhusvård tycks göra patienten medveten om behovet av avskildhet. Sjuksköterskor med kännedom om vårdmiljöns möjligheter till avskildhet bör bli mer lyhörda för enskilda patienters behov och erbjuda dem avskildhet när behovet finns.

För korrespondens: Leg sjuksköterska, fil mag, högskoleadjunkt Eva Bäck, Högskolan Dalarna, Hälsa, Vård och Omsorg, 791 88 Falun. E-post: eba@du.se. Fax: 023-77 84 01, tel: 023-77 84 57.

Finansiering:
Medel för studiens genomförande har erhållits från Dalarnas forskningsråd.