Det är Folkhälsoinstitutet som har satt upp målen i det förslag till nationell handlingsplan mot tobak som man arbetat fram på regeringens uppdrag.

För att förverkliga målen behövs en kraftsamling, stödjande miljöer, bred delaktighet och hjälp till självhjälp. För samordningen av arbetet föreslås att en nationell samordningskommitté inrättas.

Arbetet kräver också en samsyn mellan olika samhällssektorer, så att de viktigaste aktörerna har så gemensamma värderingar och synsätt som möjligt.

Men i planen ges många exempel på hur trovärdigheten minskar och prioriteten för ett konkret folkhälsoarbete mot tobak sjunker genom att myndigheter eller andra centrala parter i tobaksarbetet i dag företräder skilda synsätt.

Sänkningen av tobaksskatten förra året, vars avsikt var att motverka smuggling, gav många intrycket att det är viktigare för staten att få inkomster av legalt försålda cigaretter än att motverka rökning.

Tobakslagens bestämmelser om rökfria skolor och åldersgräns för tobaksinköp förlorar i trovärdighet när en dålig efterlevnad görs till ett marginellt problem av föräldrar, lärare och elever.

Vetenskapens syn på tobaksbruket som ett drogberoende och en av de största hälsoriskerna är oförenlig med synen på tobak som ett harmlöst »njutningsmedel« och en fråga om individens fria val, anser Folkhälsoinstitutet. Det samhälleliga arbetet bör utformas utifrån ett drogpolitiskt synsätt, snarare än utifrån ett konsumentpolitiskt. Med mer av kontroll och med sikte att reglera marknaden och påverka tillgång och tillgänglighet.

Kommunerna deltar i arbetet mot tobak dels direkt genom att utöva tillsyn enligt tobakslagen, dels indirekt genom att ansvara för många av samhällets basverksamheter, till exempel skolan, som har en nyckelroll i arbetet.

För detaljhandel med tobak bör ett särskilt säljtillstånd krävas.

Reklam får bara förekomma i återhållsamma former.

Som referensgrupp har representanter från Vårdförbundet, Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden, Landstingsförbundet, Svenska läkarsällskapet, Ungdomsstyrelsen, Skolverket, Socialstyrelsen, Arbetarskyddsstyrelsen, Konsumentverket och Svenskt nätverk för tobaksprevention deltagit.