Gravidas rökning försämrar fosterutvecklingen och de nyfödda barnens hälsa. Men nu visar senast tillgängliga statistik att andelen gravida som är rökare vid sitt inskrivningsbesök på mödrahälsovården halverats mellan 1983 och 1996 (från 31 till 16 procent). Rapporten Rökvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 1996 är utgiven av Cancerfonden, Folkhälsoinstitutet, Hjärt-Lungfonden och Epidemiologiskt centrum (Socialstyrelsen). Gravidas rökvanor har registrerats sedan 1983 men detta är första gången som ett fullständigt material presenteras.