Bakgrund: I Sverige görs drygt 30 000 aborter per år. Det innebär att nästan var fjärde graviditet avbryts. Flest aborter utförs i åldersgruppen 20–30 år och riksgenomsnittet låg 2001 på 18,7 aborter på tusen kvinnor. Tonårsaborterna har de senaste sex åren visat en oroväckande ökningstendens: 22,5 aborter på tusen kvinnor år 2001.

Preventivmedelsrådgivning i Sverige är gratis och lättillgänglig. Barnmorskor har rätt att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte. Ungdomsmottagningar finns på många orter och flera landsting subventionerar p-piller till unga kvinnor. Akut-p-piller (ECP) har funnits tillgängliga i snart 10 år och ett nytt effektivare akut-p-piller (Norlevo) blev receptfritt i april 2001.

Syfte: Som en av två studier rörande preventivmedel och ecp var syftet med denna studie att undersöka skälen för abort samt preventivmedelsanvändning hos en grupp abortsökande kvinnor.

Metod: En enkätundersökning genomfördes bland svensktalande abortsökande kvinnor vid tre sjukhus: i Uppsala, Västerås och Örebro under en tvåmånadersperiod våren 2000. Totalt besvarade 518 kvinnor ett strukturerat frågeformulär, där 22 flersvarsfrågor utgör underlag för denna studie.

Resultat:  Svarsfrekvensen var 88 procent. Medelåldern bland deltagarna var 28 år. Hela 43 procent hade tidigare gjort en eller flera aborter och 43 procent rökte dagligen. Majoriteten skattade abortbeslutet som svårt och hade rådgjort med någon i sin omgivning: partner (85 procent) och/eller vänner (55 procent). Skälen till abort var många, de vanligaste var dålig ekonomi (32 procent), att vilja studera först (25 procent), vara för ung (23 procent) eller att redan ha det antal barn man önskade (23 procent). Relationsaspekter var också vanliga skäl. Under det senaste året hade 83 procent använt preventivmedel, men vid befruktningstillfället var det 36 procent som inte använt något skydd. För tonåringarna var motsvarande siffra 49 procent. De vanligaste skälen till att inte ha använt preventivmedel var att de inte trott sig kunna bli gravida (34 procent) eller att man tog risken (27 procent). Efter aborten planerade 91 procent att använda preventivmedel och de flesta önskade effektiva metoder som p-piller (50 procent) eller spiral (21 procent).

Slutsats: Abortbeslutet är mångfacetterat och kvinnor söker stöd i sin omgivning. Dålig ekonomi var ett vanligt skäl för abort. Var tredje kvinna trodde inte att hon kunde bli gravid och använde därför inget preventivmedel. Kvinnor som söker för abort utgör en riskgrupp för upprepade aborter och bör därför erbjudas återbesök. Rådgivning måste innehålla fakta om menscykeln samt information om effektiva preventivmetoder inklusive ECP. 

Folkhälsoinstitutet har bidragit med stöd till studien.

För korrespondens: Margareta Larsson, barnmorska, doktorand. Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, 751 85 Uppsala. Tel: 070-627 90 76, e-post: margareta.larsson@kbh.uu.se