En nutritionsjournal som kan hjälpa vårdpersonalen att hitta personer som är, eller löper risk att bli, undernärda har utvecklats av sjuksköterskan Mats Persson. Nyligen lade han fram sin avhandling Aspects of nutrition in geriatric patients. Especially dietary assessment, intake and requirements, på avdelningen för geriatrik, samhällsmedicinska institutionen vid Lunds universitet. Förhoppningen är att undernäring bland äldre på sjukhus och inom äldreomsorgen ska minska i framtiden med hjälp av nutritionsjournalen.