Författare Anna Agrell, Kerstin Lagerlund och Kerstin Evelius
Titel Lagstiftning med den psykiskt funktionshindrade i fokus.
93 sidor
Förlag Schizofreniförbundet 2002
Cirkapris 145 kronor + porto och postförskott
ISBN 91-631-2557-9

Lagtext är inte alltid lätt att ta sig igenom och förstå, och inte underlättar det när två olika lagar kan vara tillämpbara. Så är fallet när det gäller socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Då fyller den här boken en funktion för att reda ut begreppen och tydliggöra vilka rättigheter den psykiskt funktionshindrade egentligen har. Författarna, som är verksamma inom Schizofreniförbundet, har ambitionen att ge svar på de frågor som dyker upp när man kommer i kontakt med lagstiftningen. Syftet är vällovligt och läsaren får många frågor besvarade. De olika tolkningsmöjligheter som lagtexten ger utrymme för gör dock att helt klara besked om vad som gäller i vissa specifika fall inte alltid kan ges.

Tyvärr har en och annan obegriplighet insmugit sig. Boken skulle därför må bra av att språket förenklades ytterligare. Trots skönhetsfelen har boken en självklar plats för att förklara och förtydliga de lagar som styr de psykiskt funktionshindrades vardag.