Författare Åsa Andersson
Titel Ett högt och ädelt kall. Kalltankens betydelse för sjuksköterskeyrkets formering 1850–1933
292 sidor
Förlag Institutionen för historiskastudier vid Umeå universitet 2002
Cirkapris 212 kronor + porto
ISBN 91-7305-180-2

Kanske finns det paralleller mellan den kristna kalltanken och dagens förväntningar på engagemang i vårdarbetet? Det är en av de många funderingar som författaren uttrycker kring kallets betydelse för sjuksköterskeyrket. Idéhistorikern Åsa Andersson har studerat kalltankens betydelse för yrkets utformning under åren 1850–1933 och belyst processen ur tre teoretiska perspektiv: kön, professionalisering och modernitet. Avhandlingen utgör en betydelsefull källa till kunskap då den – förutom studier, avhandlingar och skrifter om kallet och sjuksköterskeyrket – består av bland annat arkivmaterial från Svensk sjuksköterskeförening och från de äldsta sjuksköterskeskolorna i Sverige.