Socialstyrelsen anmälde läkaren som skickade hem patienten och yrkade på att han skulle åläggas disciplinpåföljd.

Styrelsen beskriver i sin anmälan hur kvinnan på grund av tilltagande andfåddhet, yrsel och trötthet först hade uppsökt primärvården på hemorten. Distriktsläkaren uppmätte ett blodvärde på endast 67 gram per liter (normalvärdet för Hb är 116–149 gram per liter).

Patienten remitterades till medicinska kliniken på sjukhuset med begäran om omhändertagande och bedömning av transfusionsbehov. Den undersökande läkaren ansåg dock att patienten kunde återvända till bostaden i väntan på den gastroskopi som han beställt till ett senare tillfälle. Hon ordinerades järntabletter.

I sitt yttrande till Socialstyrelsen beskriver sjuksköterskan hur hon vid undersökningen noterade att patienten var mycket blek och hade dålig perifer genomblödning. Patienten angav att hon hade haft andnöd och tryckkänsla över bröstet. Sjuksköterskan bedömde att patienten var ett klart inläggningsfall och satte därför venkateter, tog blodprover och förberedde för transfusion.

Hon ifrågasatte starkt läkarens beslut att skicka hem patienten och försökte få honom att skriva en akut remiss till kirurgkonsult. Det ville han inte, enligt sjuksköterskan.

Efter en överläggning med jourhavande kirurg ringde hon hem till patienten och såg till att hon kom tillbaka till sjukhuset.

Läkaren är dansk och var vid det aktuella tillfället inhyrd från ett danskt personaluthyrningsföretag. I sitt yttrande till Ansvarsnämnden förklarar han att han på grund av stor brådska, dålig information och olikheter i nomenklaturen för Hb i Sverige och Danmark felbedömde patientens låga Hb.

I Danmark mäts Hb i gram per liter medan det i Danmark anges som millimol per liter. Referensintervallet för Hb hos en kvinna är 7,4–10,0 millimol per liter i Danmark. Att en patient då skulle ha en hemoglobinkoncentration i blodet motsvarande 67 millmol per liter, det vill säga sju till åtta gånger normalvärdet, är enligt Socialstyrelsen orimligt.

Ett så högt Hb är uppenbarligen oförenligt med liv.

Ansvarsnämnden anser att läkaren gjort sig skyldig till fel som varken är ringa eller ursäktligt och därför bör medföra disciplinpåföljd. Men av hans uppgifter framgår att han var nyanställd och att introduktionen och informationen var bristfällig. Trots denna arbetssituation fick han ansvar som bakjour. Med hänsyn till detta stannar påföljden vid en erinran.

Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 3235/01:a3).