Tidig hud-mot-hudkontakt mellan mor och barn är viktigt för bindningen och förbättrar amningen. Men vid en kejsarsnittsförlossning separeras den nyförlösta kvinnan oftast från barn och man, och barnet läggs oftast varken hos mamman eller pappan.

Katastrof för pappan
Mycket lite är känt om pappors sätt att närma sig sitt nyfödda barn. Men man vet att akut kejsarsnitt ofta upplevs som en ren katastrof för den blivande fadern – som att både hans kvinna och hans barn svävar i livsfara.

Barnmorskan Marianne Velandia tror att pappan skulle kunna delta aktivt och spela en viktig roll efter en kejsarsnittsfödelse. Genom videoinspelningar och blodprovstagning har hon kartlagt 40 nyblivna föräldrars samspel med sitt barn och oxytocinfrisättningen hos mamman och pappan efter hud-mot-hudkontakt med barnet de närmaste timmarna efter ett kejsarsnitt.

Oxytocinhalt
– Vi har undersökt oxytocinhalten i blodet hos föräldrarna i förhållande till hos vem barnet är under de första levnadstimmarna och ställt det i relation till barnets beteende, amning och föräldrarnas bindning till barnet, berättar Marianne Velandia.

En del av de frågor hon söker svar på är om barnet kan knyta an till pappan på samma sätt som till mamman och om pappan är lika lyhörd för barnet och förstår barnets behov lika bra som mamman.

Ökat engagemang
Alla analyser är inte riktigt klara så ännu är det för tidigt att dra några slutsatser, men de medverkande föräldrarna har uppskattat att de sluppit skiljas åt efter kejsarsnittsförlossningen.

– Det blir allt viktigare att känna till våra biologiska förutsättningar och införliva dem i adekvata vårdrutiner. En mer jämlik start kanske kan bidra till att pappan tar mer ansvar och ökar sitt engagemang i omvårdnaden och skötseln av barnet. En tidig kontakt skulle kanske också kunna påverka anknytningen mellan pappan och barnet, och det i sin tur skulle kunna få stor betydelse för relationen mellan pappan och barnet senare i livet, hoppas Marianne Velandia.


PAPPAN PÅVERKAR AMNINGEN
Tillgången på mjölk och mammans uppfattning om pappans inställning hade störst betydelse för amningen i en amerikansk studie med 245 mammor i Pennsylvania. För att nå målet 75
procent ammande mödrar måste bättre utbildning om fördelarna ges till både föräldrar och helst också far- och morföräldrar, skriver forskarna.

Aurora S, McJunkin C, Wehrer J med flera: Major factors influencing breastfeeding rates: Mother’s perception of father’s attitude and milk supply. Pediatrics 2000 Nov; 106(5):E67.

FAR-BARNERELATION KAN PÅVERKAS NEGATIVT
I en longitudiell studie av mäns erfarenheter av att vänta barn och bli far konstaterar forskarna att amning kan upplevas negativt av pappan och därigenom störa far-barnrelationen.

Pappor i studien oroade sig över att amningen hindrade dem att utveckla en relation till barnet, de rapporterade om känslor av otillräcklighet och upplevde att barnet skilde dem från partnern.

Jordan PL, Wall VR: Breastfeeding and fathers: illuminating the darker side. Birth 1990 Dec; 17 (4): 210–3.

KEJSARSNITT KAN STÖRA AMNING
Lars Å Hanson, professor emeritus i immunologi i Göteborg,
anser att man i den pågående debatten om kejsarsnittsförlossningar har glömt konsekvenserna för mor och barn.

– Det blir svårare för dem att mötas på rätt sätt direkt efter
förlossningen då den optimala bindningen uppstår med hjälp av oxitycinproduktionen. Förutsättningarna för en välfungerande amning blir därmed sämre. Snittet hindrar dessutom att barnet tar upp mammans tarmbakterier i sin tarm på ett normalt sätt. Mycken forskning talar för att en abnorm tarmflora kan få negativa konsekvenser.