Ett sätt att oskadliggöra cytostatika är att koppla den till glutation, en vanlig molekyl i våra celler. Den kemiska reaktionen mellan cytostatika och glutation underlättas och snabbas på av enzymet glutationstransferas, gst, som fungerar som katalysator.

En forskargrupp vid institutionen för naturvetenskaplig biokemi på Uppsala universitet har lyckats förändra gst så att cytostatikan oskadliggörs snabbare.

- Genom att plocka ut benmärgsceller ur kroppen, stoppa in genen för det förbättrade gst-enzymet i dem och sedan föra tillbaka cellerna i kroppen skulle cytostatikan snabbare kunna brytas ner i benmärgen än i de cancerceller som man vill komma åt med behandlingen, säger biokemisten Anna-Karin Larsson som nyligen presenterade resultaten i en doktorsavhandling.

Än så länge har försöken endast gjorts på molekylärbiologisk nivå. Försök på människa eller djur har ännu inte genomförts.

Titeln på avhandlingen är Directed enzyme evolution of Theta class gluathione transferase.