Med få undantag finns det ytterst lite litteratur som undersöker innehåll, karaktär och gränser för barnmorskans expertis. De säger ofta - med stolthet och som identitet - att de är experter på den normala förlossningen. Utsagan står oftast oemotsagd och begreppen normal och expert tycks inte behöva förklaras, sa Louise Simpson från Queen's Park Hospital i Lancashire, England.

Hon har gjort en systematisk genomgång av hur barnmorskans professionalism definieras i all färdig forskning och opinionsbildande litteratur på engelska mellan 1970 och 2004. Både för att ta fram forskningen på området och för att förstå hur man i dag ser på barnmorskans expertis.

De begrepp Louise Simpson vaskade fram ur de 41 arbeten som fick ingå i studien samlades i de tre kategorierna visdom, yrkesskicklighet och förkroppsligad fallenhet.

I visdom ingick kunskap och expertis, i yrkesskicklighet kompetens, förtroende, omdöme och färdigheter, och i förkroppsligad fallenhet intuition, förtroende, kamratskap och konsten att avvakta och vara närvarande.

Den tionde internationella forskarkonferensen om barnmorskors mödravårdsforskning i Lund i mitten av juni lockade flest deltagare från England, Amerika och Australien, som har en lång tradition av självständigt forskande barnmorskor - men få svenskar kom.