En ordlista är det första läsaren möter i denna bok. Det är ovanligt, men faktiskt inte så dumt. Att innebörden i begrepp som genterapi, eugenik och genteknik klarläggs direkt underlättar för läsaren.

Hur ser judendomen respektive islam och kristendom på genterapi? Och vilka uppfattningar finns inom de riktningar som inte är religiöst grundade? Fyra forskare resonerar i var sitt avsnitt utifrån olika religiösa och filosofiska perspektiv på etiska frågeställningar som har blivit aktuella i och med forskningen om genteknik. Författarna beskriver hur synen på vad en människa är och vari människans natur består har sett ut historiskt, och diskuterar vilka slutsatser som kan dras när det gäller dagens etiska problem inom genterapi och stamcellsforskning.