Utifrån den underåriga kvinnans ålder och mognad ska vårdpersonalen i varje enskilt fall bedöma om vårdnadshavaren ska informeras - mot kvinnans vilja - om att hon ska göra en abort.

Den 1 september trädde Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort, SOSFS 2004:4 (M), i kraft. Den ersätter tre tidigare föreskrifter och allmänna råd. I ett meddelandeblad beskrivs även lagarnas intentioner och justitieombudsmannens (JO) resonemang och beslut i två anmälningar gällande mycket unga flickor.

Den nya författningen omfattar även medicinsk abort. www.sos.se.