På Villa Cederschiöld, som tillhör Ersta diakonisällskaps sociala verksamhet, har reminiscens prövats i grupper där även anhöriga har deltagit. Projektet är ett av många inom Anhörig 300-satsningen som har pågått sedan 1999. I en rapport från Socialstyrelsen beskriver barn, makar och syskon sina upplevelser av att ha deltagit i gruppsamtal tillsammans med sina demenshandikappade anhöriga. De allra flesta anser att det har varit positivt att ha fått se sin demenshandikappade mamma, pappa eller maka i ett socialt sammanhang där hon eller han har kunnat bidra till samtalet. Gruppsamtalen har underlättat kommunikationen med den demenshandikappade personen, ökat förståelsen för hur man kan kommunicera och inneburit ett stöd för den anhörige.

Rapporten finns på Socialstyrelsens hemsida