Det anser Tony Holm, som har lett Socialstyrelsens projekt om svensk cancervård. I rapporten Cancervården i Sverige – kvalitet, struktur och aktuella utmaningar framhålls att samordningsbehovet är stort inom den specialiserade vården och att det behövs en lots i form av en kontaktsjuksköterska.

– Basen för en trygg och stabil vård ligger ofta hos sjuksköterskan. Hon ska vara patientens företrädare och kan förmedla kontakter med övriga vårdgivare, exempelvis kurator och läkare, som också är mycket viktiga, säger han.

Trots att svensk cancersjukvård håller hög internationell kvalitet behöver den bli bättre inom flera områden och regionala skillnader måste jämnas ut. Inom den palliativa vården, där cancerpatienterna är den största gruppen, är skillnaderna över landet allra tydligast. Palliativ vård tillhör enligt riksdagens prioriterings-
beslut 1997 den högsta prioriteringsgruppen, ändå är den fortfarande cancervårdens minst uppmärksammade del och mest ojämlikt fördelade resurs, konstateras i rapporten. Palliativa team saknas fortfarande i flera län och vårdprogram för den palliativa vården måste tas fram.

– Om vi ska kunna erbjuda människor avancerad vård i hemmet med bland annat god smärtlindring, måste det också finnas tillgång till palliativa team, säger Tony Holm.

Läs rapporten på www.socialstyrelsen.se.