En ny svensk studie visar att kommunikationssvårigheter på barnkliniker kan leda till sämre smärtlindring.

– Det förekommer att barn har ont och blir utan smärtlindring på grund av att läkaren och sjuksköterskan inte klarar av att kommunicera med varandra, säger Ingalill Gimbler Berglund, universitetsadjunkt och anestesisjuksköterska vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Hon har intervjuat 21 sjuksköterskor på en barnklinik på ett sjukhus i Sverige om deras erfarenheter.

– Orsaken till kommunikationsproblemen ligger dels i sjukvårdens hierarkiska strukturer, dels i att det är en humanistisk och en naturvetenskaplig tradition som möts vilket innebär att man pratar lite olika språk ibland, säger Ingalill Gimbler Berglund.

Till viss del kan problem undvikas genom att använda generella ordinationslistor så att sjuksköterskorna kan ordinera smärtlindring själva inom givna ramar.

– Men det skulle också kunna handla om att använda smärtskattningsinstrument mer för att lättare kunna prata om smärtan, säger Ingalill Gimbler Berglund.

Paediatric Nursing 2008 Dec;20(10):21-24.